สารพันปัญหา


1. คำถาม : วิธีการที่ทำให้การสมัครถูกต้องสมบูรณ์ ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.1   ศึกษาวิธีการสมัคร(หน้าหลัก) ให้ละเอียด  สงสัยสอบถาม
                       - ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัครสอบ หรืออื่น ๆ โทร.02-534-2648, 02-534-8199 (ในเวลาทำการ) โทรสาร. 02-534-8199  email: rtafnc@rtaf.mi.th  หรือ 02-534-4197, 02-155-2102  (เฉพาะวันหยุดราชการ เวลา 08.00-16.00 น.)                       
                       - ปัญหาความผิดพลาดของกรอกใบสมัคร Call Center โทร. 02-257-7230 (ในเวลาทำการ)
              1.2   ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่จะต้องกรอกได้และเตรียมข้อมูลให้พร้อม
              1.3   เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด
2. คำถาม : ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกใบสมัครทุกกรณี ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ได้ ยกเว้น
คำตอบ : เลขประจำตัวประชาชน
              คำนำหน้าชื่อ
              ชื่อ -  สกุล
               
              ผู้สมัครจะต้องมีความระมัดระวังข้อผิดพลาดในการกรอกข้อมูล ซึ่งจะไม่สามารถแก้ไขให้ได้ 
กรณีความผิดพลาดอื่นๆ นอกเหนือจากที่เขียนไว้ในข้อ 2. (เลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล) เช่น คะแนน GAT, PAT2 , หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้ดำเนินการ ดังนี้
  1.นำใบชำระเงิน ไปดำเนินการจ่ายค่าระเบียบการและค่าสมัครที่ธนาคารกรุงไทย
  2.พิมพ์ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร 
  3.แก้ไขข้อมูลที่ผิดในใบสมัคร โดยขีดเส้นทับ 1 เส้นที่ข้อมูลที่ต้องการแก้ไข เขียนข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านบนและลงนามกำกับทุกจุดที่แก้ไข
  4.นำใบสมัครในข้อ 3 และเอกสารตามข้อ 6 (ด้านล่างของหน้านี้) ส่งมาที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
หมายเหตุ...เอกสารที่ถ่ายสำเนา ต้องเซ็นชื่อรับรองเอกสารด้วย

3. คำถาม : เลขที่สมัคร จะได้ตอนไหน
คำตอบ : หลังจากชำระเงิน แล้ว 5 วันทำการ (ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์) ผู้สมัครสามารถเข้ามาพิมพ์ใบสมัครที่ออกเลขที่สมัคร  พร้อมกับส่งเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในหน้าประกาศไปที่วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศได้ตามวันและเวลาที่กำหนด
4. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 400 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสมัคร 320 บาท และค่าดำเนินการ 30 บาท ค่าธรรมเนียมการโอนเงินให้ธนาคาร 30 บาท และค่าบริการ SMS แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครอีก 20 บาท ภายใน 7 วัน หลังจากกรอกข้อมูลการสมัคร (ถ้าไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบชำระเงินใหม่และดำเนินการชำระเงินค่าสมัครได้) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศจะรับเงินค่าสมัคร โดยการชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น  โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตอนไหน
คำตอบ : หลังจากชำระเงินไปแล้ว 5 วันทำการ
6. คำถาม : ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทั้งหมด และผลการเรียน  6 ภาคเรียน (ปพ.1) ภายในวันอังคารที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561  โดยมีหลักฐานการสมัครมีดังนี้
คำตอบ : หลักฐานการสมัครมีดังนี้
1) ใบสมัครที่มีเลขที่สมัคร ลงชื่อผู้สมัคร และติดภาพถ่าย
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง
3) ส่งผลการเรียน
  3.1) ส่งผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน (ปพ.1) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ต้องประทับตราโรงเรียนและผู้มีอำนาจลงนาม ใส่เลขที่สมัครที่มุมขวาด้านบนของเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง (การประทับตราโรงเรียน ระวังอย่าประทับบนผลการเรียนเฉลี่ย)
  3.2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ถ้ามี
4. เมื่อมีหลักฐาน 1 - 3 ครบถ้วน ให้ส่งหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ไปที่ 
                                                        
                                                        ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่     
                                                    วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
                   เลขที่ 171/2 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 
                                          วงเล็บมุมซองขวาด้านล่างว่า "รับสมัคร นพอ.61"
   
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น